»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

joan esteve danesResposta al comunicat oficial ajuntament de Roses i al pamflet del grup municipal de CiU

28/06/2012

tot això es fruit de la seva rabieta de nen mal educat, que li ha produit la Resolucio estimatòria del meu Recurs de Reposició

 


Ajuntament de Roses
Núm. Registre: E2012009254
Data registre: 28/06/2012 

Joan Esteve Danés Soler exregidor d’ICV de Roses, amb domicili en el carrer del Almirall Federico . de Roses, DNI ., tel.

EXPOSA: 
Senyor alcalde president com que a través d’aquest ajuntament de Roses que presidiu heu cursat un comunicat oficial(13/06/2012) explicant, de manera partidista i distorsionada alguns dels detalls de la Resolució del Decret d’AlcaldiaNúm.1289/16/05/2012, però no expliqueu que aquesta resolució estima finalment el recurs de reposició presentat pel senyor Joan Esteve Danés Soler (RE 4377/18.03.11), a la vista dels mitjans probatoris ( documentals) presentats pel recurrent. 

També em retreu que no vaig pagar les taxes corresponents, això juntament amb la resta de comentaris que fa vostè al respecte en aquest comunicat, sembla com si vòstè volgués fer creure a la ciutadanía,amb els seus comentaris i arguments subjectius i distorsionats, que vaig cometre algun delicte, quant això no ha estat així. 

Penso que tot això es fruit de la seva rabieta de nen mal educat, que li ha produit la Resolucio estimatòria del meu Recurs de Reposició(4377/18.03.11), per part de l’ajuntament que vostè presideix, però que en el meu cas, qui va resoldre amb el Decret d’Alcaldia núm.1289/16.05.2012 va ser el seu 2n tinent d’alcalde senyor Manel Escobar Yegua, designat per acord de ple.

Crec que vostè al volguer estar per tot, controlar-ho tot, manar per tot…, però sense estar realment en cap lloc (fer de tant en tant d’alcalde, viatges cap a Girona, Barcelona, Congrés dels Diputats a Madrid…). Tot això crec que la trastocat de debò.

En paral·lel amb aquest mateix comunicat heu cursat també, a més a més, un pamflet de CiU amb l’enunciat: "Les il·legalitatsde l’exregidor d’ICV”(15/06/2012), en el mateix s’em requereix, entre d’altres, que demani perdó als meus votants i simpatitzants i a la resta del poble de Roses en haver-se demostrat (segons el Grup Municipal de CiU) que vaig actuar contra la legalitat en profit propi. Li torno a recordar que no era regidor quant es va fer aquesta barraca. Per tant crec que no tinc cap obligació en demanarperdò a ningú. Vostè si que hauría de demanar-ne a molta gent per les seves conductes inconfessables en l’exercici del seus anteriors mandats. 

En referència a aquests retrets de que no vaig pagar les taxes corresponents, demanar perdó, que actuï amb el minim de decència personal, actuar contra la legalitat en profit propi… Cal dir al respecte que me assabentat d’una noticia que es va publicar al diari "El Mundo”, que li adjunto, en la qual es diu que un membre molt important i destacat del seu partit es va veure involucrat en un afer molt greu com seria un frau fiscal de 823.262 euros. Hi ha més informació al respecte a internet. 

Per respecte a els que tenen que treballar, els aturats, els que tenen problemes per arribar a final de mes, els que no tenen drets perqué no tenen papers, els que es queden sense casa i sense ajuts, els que pateixen les retallades…

Li demano, per la mateixa regla de tres, que el seu Grup Municipal de CiU, li exigeixin també a aquest esmentat membre tant important i destacat del seu partit, el mateix que m’han requerit i exigiten el seu pamflet, i en aquest cas en especial, que demani perdó no només als seus votants i simpatitzants i a la resta del poble de Roses, si no a tot Catalunya. Tal i com va fer el rei d’Espanya en l’afer del safari, que va haber de demanar perdó a tots els ciutadans i ciutadanes del seu país. 

Atès que vostè no para de intentar deixar en evidència, tant a mi com als seus tècnics municipals i al propi 2n tinent d’alcalde instructor en l’afer de la meva barraca construida entre els anys 1983 i 1996, involucràn pel mig a la meva germana, sobre tot en els plens, on com sap vostè molt bé, ni jo, ni la meva germanali podem contestar ja que el seu ROM no ho permet; i és per això que em veig obligat a exposar públicament la il·legalitat urbanística que es va cometre ara fa uns tres anys, en el seu "Hotel Casa del Mar”, es tracta de la construcció d’una pèrgola que en un principi era per substituir-ne una de existent i molt antiga, a l’entrada del mateix hotel( 33 m2). 

La seva filla, que segons consta en el Registre Mercantil, es la administradora única de CASA DEL MAR ROSES S.L., degut a problemes amb el planejament vigent per la concessió de la llicència per renovar i ampliar aquesta pèrgola, va demanar finalment que en volia construir una de nova en substitució de l’antiga, però en un altra lloc, annexa a l’edifici i un xic més grossa que l’antiga ( 49,50 m2). 

El 16 de febrer de 2009 (J.G.L.) se li va concedir llicència per porta-ho a cap junt amb altres obres de nova pavimentació de part del jardí. En un control d’obra menor es dictamina per part dels serveis tècnics municipals que s’ha comprovat que les obres de la pèrgola no s’ajusten a la llicència concedida, atès que s’incrementa la superficie de la pèrgola en aproximadament 37 m2.

La titular de la llicència després de pledejar durant un temps amb l’ajuntament, va rebre una Resolució d’Alcaldia (núm.1540/20.05.11), la qual deia entre d’altres: Resolc: Desestimar les al·legacions i també la causa de suspensió de l’acte recorregut, presentades per Núria Pàramo Barbarà… 

Pels motius següents (entre d’altres): 

1)Les obres no disposen de llicència municipal, és més, la petició de llicència fou denegada per la Juntade Govern Localdel 22/6/2009 i l’acord denegatori no va ser impugnat en el seu dia, per tant, és un acte ferm per consentit. 

2)… 

3)L’administració ha de tendir sempre a fer restablir l’ordre jurídic alterat i el fet que existeixin altres marquesines il·legals (com manifesta l’al·legant en el seu escrit) no és causa per així no fer-ho. Tal i com manté la jurisprudència més consolidada, només es pot invocar un tracte igual davant de la legalitat. 

4)El P.O.U.M. actualment és vigent i plenament vàlid i eficaç i per tant, no hi ha causa de suspensió. 

5)… 

6)En aquest cas, d’una finca afectada per l’ambit del PMU-3 Ciutadella, pendent de desemvolupar, ja no es tracta només de justificar si la pèrgola es considera o no obra estructural que computà a efectes d’ocupació o edificabilitat (art.130 del POUM és clar en aquest sentit), sinó que s’ha d’estar al que determina l’art. 377 del POUM que diu: 

Edificis i instal·lacions inclosos dins una àrea de planejament o d’execució

"…fins a l’aprovació del planejament o figura que la desemvolupi (pla de millora urbana, pla especial urbanistic o pla parcial urbanistic) donat que encara no està definida l’ordenació urbanística de l’àrea, i per tant, no s’han determinat la localització dels sistemes a cedir o a expropià, ni les determinacions basiques de l’edificació, en aquestes àreas no es podrà otorgar cap llicència d’obra o activitat, llevat que les fitxes normatives del PMU, PEU o PPU diguin altra cosa…” 

Resolc ( entre d’altres, continuació del Decret): 

1.…
2.…
3. Ordenar a Núria Pàramo Barbarà, com a titular de la llicència d’obres, perqué en el termini pròxim d’UN MES, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquestDecret, restableixi l’ordre infringit i la situació fisica alterada a la finca del carrer Canigó,23 de Roses, enderrocant l’increment de la superficie de la pèrgola en 37 m2, situada a la part davantera d’acces a l’edifici, ja que es tracta d’obres il·legalitzables, atès que, tal i com va acordar la Junta de GovernLocal de 22 de juny de 2009, les obres executades es troben en un PEMU pendent de desemvolupar i aquest increment d’obra excedeix del concepte de consolidació, conservació, reparació i modernització de les condicions higièniques i ambientals,…(modificació puntual nº40 del PGOU). 

4. Advertir a l’interessada que en el cas de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat, la corporació podrà imposar multes coercitives per un import de 300 a 3.000 euros… 

Cal dir amb relació amb aquest afer quel’interessada en data d’avuí encara no ha complert l’ho que se li va ordenar que fes en un termini proximd’un mes. Fa 13 mesos que se li va notificar a la interessada i encara no ha fet res, tampoc hi consta en el expedient l’imposició cap multa coercitiva per no haber dut a terme allò ordenat. En el cas de que ara la fes enderrocar de veritat, o s’ha l’imposes alguna multa, per donar exemple, com li agrada dir el senyor Pàramo, ara ja no si val. 

Mentrestan quant passava tot això, l’alcalde Carles Pàramo i el seu grup municipal de CiU continuaven portant a cap, contra mi, la seva particular venjança política. 

Així doncs davant d’aquest fet consumat, que ha permès l’alcalde presidenti pare de l’interessada, li demano, per la mateixa regla de tres que demani perdò als seus votants i simpatitzants i a la resta del poble de Roses en haver-se demostrat que s’ha actuat contra la legalitat en profit propi. 

Sembla ser que per el grup municipal de CiU la prescripció només es vàlida per alguns defraudadorsfiscals enxampats i per altres delictes i faltes, sense voler tenir en compte que aquest imperatiu legal, segons la Llei, es de aplicació per a totom, sense distincions de cap mena. Per tenir dret a aquesta aplicació no fa falta tenir carnet de CiU!!. 

Si vol continuar parlant de la meva barraca, jo li parlaré d’altres barracas marca CiU amb tots els ets i uts, així com d’altres històries d’il.legalitats urbanistiques dels seus mandats anteriors

Es per tot això que també li demano el màxim respecte per la resolució del Decret d’Alcaldia núm.1289/16.05.2012, el qual estima el meu recurs de reposició amb RE 4377/18.03.11. 


Roses 27 de juny de 2012
Joan Esteve Danés Soler

  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
Imprimible  |  Envíar  |