»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

joan esteve danesResolució final sobre el cas de la meva barraca

30/05/2012

El meu recurs de reposició, finalment, ha estat estimat, ja que atesos els informes emesos pels serveis tècnics i juridics municipals

 


I és per aixó que cal dir que:

1.- Ha quedat molt clar que jo no he estat, ni estic dins del Parc Natural del Cap de Creus, el tècnic municipal informa en el 2009 que la meva finca no es troba dins d’aquest àmbit del Parc Natural del cap de Creus, sinó que es tracta de sòl no Urbanitzable (SNC), zonificació 14 rural, subzona a. Ús agropecuari ( antic planejament abans del actual P.O.U.M.). 

2.-El meu recurs de reposició, finalment, ha estat estimat, ja que atesos els informes emesos pels serveis tècnics i juridics municipals, s’ha produit la prescripció de la infracció urbanística i l’acció restauradora i per tant, l’edificació queda en situació de fora d’ordenació urbanística ( la mateixa situació en que es troben els antics pisos il·legals on viu l’alcalde Carles Pàramo (s’adjunta documentació que així ho acredita), es tracta dels seus dos pisos de la sisena planta, el primer el va comprar l’any 1969 i el segón l’any 1996, així consta aquest últim en la còpia del registre de la propietat que s’adjunta).

3.-Crec que aquesta denuncia presentada pel grup municipal de CiU a la fiscalía es podria considerar com a denuncia falsa, tenint en compte que la construcció de la meva barraca és molt més antiga que qualsevol qualificació d’especial protecció que pogués existir en aquesta zona on estàla meva finca, tant antigament com més actual, i així a quedat demostrat segons els informes tècnics i jurídics municipals que consten en l’expedient i en la resolució final( el grup de CiU ja eran coneixedors d’aquesta qüestió abans de posar aquesta denuncia).

4.-Segons informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 13 de febrer de 2012, complementat el 16 d’abril de 2012:
 
a) La construcció de la barraca és anterior a l’any 2006 ( any en què el Pla Director Territorial de l’Empordà, va modificar la qualificació de la finca de simple sòl no urbanitzable Rural, a sol d’especial protecció)…

b) La construcció de la barraca és anterior a l’exercici 2001
 
5.- NOTIFICACIÓ DECRET ALCALDIA (RS núm.4436 de data 17.05.2012): El 2n. tinent d’alcalde per delegació del Ple de l’Ajuntament, amb data d’avuí, ha dictat el següent Decret:
 
RESOLC: Estimar el recurs de reposició de Joan Esteve Danés Soler amb RE 4377/18.03.11. interposat contra el Decret d’Alcaldia núm.533/11, de data 8 de febrer de 2011, en el qual s’el requeria que sol·licités la legalització de les obres de construcció d’una barraca al paratge Mas de l’Alzeda al polígon 7, parcel·la 33 de Roses, atès que si bé la construcció de la barraca de Joan Esteve Danés Soler es va dur a terme sense la preceptiva llicència municipal i en sòl no urbanitzable, a la vista dels mitjans probatoris(documentals) presentats pel recurrent i atesos els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals, s’ha produit la prescripció de l’infracció urbanística i l’acció restauradora i, per tant, l’edificació queda en situació de fora de ordenació urbanistica.
 
Roses 24 d’abril de 2012 = Signat el 2n. tinent d’alcalde Manel Escobar Yegua 

6.-Pel que fa a la denuncia presentada pel grup de CiU a la fiscalía, comfiem (segons el meu advocat) en que arrel d’aquesta resolució aquestatambé sigui arxivada.
 
Aquesta historia no ha sigut res més que un venjança política!

 
Joan Esteve Danés Soler
ICV de Roses 

Document anex
  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
Imprimible  |  Envíar  |